กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2392
ชื่อเรื่อง: Taxonomic characterization of Streptomyces strain CH54-4 isolated from mangrove sediment
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Rattanaporn Srivibool
Morakot Sukchotiratana
Shinji Tokuyama
Wasu Pathom-aree
Kanpitha Jaidee
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Mangrove sediment
Streptomyces
Taxonomy
วันที่เผยแพร่: 2010
บทคัดย่อ: An actinobacterium, designated as strain CH54-4, was isolated from mangrove sediment on the east coast of the Gulf of Thailand using starch casein agar. This isolate was found to contain chemical markers typical of members of the genus Streptomyces: This strain possessed a broad spectrum of antimicrobial activity against Gram-positive, Gram-negative bacteria and fungi. In addition, this strain also showed strong activity against breast cancer cells with an IC50 value of 2.91 µg ml−1. Phylogenetic analysis of a 16S rRNA gene sequence showed that strain CH54-4 forms a distinct clade within the Streptomyces 16S rRNA gene tree and closely related to Streptomyces thermocarboxydus.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2392
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น