กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2388
ชื่อเรื่อง: Tetillapyrone and Nortetillapyrone, Two Unusual Hydroxypyran-2-Ones From the Marine Sponge Tetilla Japonica.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Rawiwan Watanadilok
Anake Kijjoa
Werner Herz
Pichai Sonchaeng
Artur MS Silva
Ana Margarida Damas
Luis Gales
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: marine sponge
วันที่เผยแพร่: 2001
บทคัดย่อ: Extraction of the marine sponge Tetilla japonica from the Bay of Thailand furnished tetillapyrone and nortetillapyrone, two unusual tetrahydrofurylhydroxypyran-2-ones, whose structures were established by NMR spectrometry and an X-ray analysis of tetillapyrone.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2388
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น