กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2387
ชื่อเรื่อง: 11,17-Dideoxyagelorin A and B, New Bromotyrosine Derivatives and Analogs from the Marine Sponge Suberea aff. praetensa.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Rawiwan Watanadilok
Anake Kijjoa
Werner Herz
Graham Eaton
Pichai Sonchaeng
Artur MS Silva
คำสำคัญ: 
วันที่เผยแพร่: 2001
บทคัดย่อ: A collection of the marine sponge Suberea aff. praetensa from the Gulf of Thailand furnished the bromotyrosine derivatives fistularin-3, agelorins A and B and the new desoxyagelorins A and B
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2387
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น