กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2385
ชื่อเรื่อง: Clionasterol: a potent inhibitor of complement component C1.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Anake Kijjoa
Madalena Pinto
Maria são josé Nascimento
Rawiwan Watanadilok
Pichai Sonchaeng
Fátima Cerqueira
Henriette QuarlesVan Ufford
Burt Kroes
Cees Beukelman
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Clionasterol
วันที่เผยแพร่: 2003
บทคัดย่อ: Clionasterol (1a), clionasterol monoacetate (1b) and 5alpha,8alpha-epidioxy-24alpha-ethylcholest-6-en-3-ol (2), isolated from the marine sponge Xestospongia exigua, and beta-sitosterol (3) were tested for their influence on the classical (CP) and alternative (AP) pathways of activation of the human complement system in vitro. All the sterols inhibited the CP in a dose-dependent manner but no detectable effect was observed in the AP even at concentrations of 400 microM. Clionasterol was found to be a potent inhibitor of CP (IC50 = 4.1 microM) being ten-fold more active than beta-sitosterol. The presence of the epidioxy group on C-5 and C-8 of compound 2 caused a pronounced decrease of the inhibitory effect. Mechanistic studies on the anticomplementary effect of clionasterol revealed that it interferes with the complement component C1.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2385
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น