กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2378
ชื่อเรื่อง: Comparative Growth Performance of Early Juvenile Haliotis asinina fed Various Artificial Diets
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Saowapa Sawatpeera
Yaowaluk Chitramvong
Pichai Sonchaeng
Maleeya Kruatrachue
Suchart Upatham
Suchart Sangpradub
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: artificial diets
comparative growth performance
early juvenile
Haliotis asinina
วันที่เผยแพร่: 2004
บทคัดย่อ: The purpose of this study was to compare artificial diets for early juvenile abalone, Haliotis asinina, containing different sources of protein. Juvenile H. asinina with mean initial shell length of 5.3-5.6 mm were fed artificial diets for 90 days. Diets contained 30% crude protein from different sources: casein, fish meal, soybean meal, and rice bran. The diets were fed to abalone at 5-10% body weight once daily in the afternoon. Abalone fed Acanthophora sp. served as a control. The results showed that the abalone fed fresh Acanthophora sp. and those receiving the casein-based diet had the highest growth rates in shell length (96.7 [+ or -] 8.0 [micro]m/day and 96.3 [+ or -] 6.7 [micro]m/day, respectively). Those fed the casein-based diet showed the highest growth rate in weight (8.6 [+ or -] 0.3 [micro]g/day). The best survival rates were found in abalone fed Acanthophora sp., the soybean-based diet and the casein-based diet (88.9%, 81.1%, and 78.9%, respectively). The casein diet yielded the maximum rate of growth and survival.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2378
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น