กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2351
ชื่อเรื่อง: Antifungal Activity Evaluation of the Constituents of Haliclona baeri and Haliclona cymaeformis, Collected from the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pichan Sawangwong
Anake Kijjoa
Madalena Pinto
Rawiwan Watanadilok
Cátia Rodrigues
Honorina Cidade
Eugenia Pinto
Artur MS Silva
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: antifungal activity
dermatophytes
Haliclona baeri
Haliclona cymaeformis
nortetillapyrone
tetillapyrone
วันที่เผยแพร่: 2007
บทคัดย่อ: A new compound maleimide-5-oxime was isolated, together with 3,4-dihydroxybenzoic acid, tetillapyrone, from the ethyl acetate extract of the marine sponge Haliclona baeri while tetillapyrone, nortetillapyrone, p-hydroxybenzaldehyde and phenylacetic acid were isolated from the ethyl acetate extract of Haliclona cymaeformis, collected from the Gulf of Thailand. The structures of tetillapyrone and nortetillapyrone were re-examined using HMBC correlations. Maleimide-5-oxime, tetillapyrone and nortetillapyrone were found to be inactive against three human tumor cell lines (the estrogen-dependent ER(+) MCF-7, the estrogen-independent ER(−) MDA-MB-231 and NCI-H460. Maleimide-5-oxime, p-hydroxybenzaldehyde, phenylacetic acid, tetillapyrone and nortetillapyrone were evaluated for their growth inhibitory effect against seven yeasts and eight filamentous fungi. Only nortetillapyrone showed antifungal activity, with a preponderance on the dermatophytic filamentous fungi.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2351
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น