กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2275
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของประชาชนกรณีการสร้าง โลตัส เอ็กซ์เพรส (Lotus Express) ใกล้ตลาดสดอำเภอพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โอฬาร ถิ่นบางเตียว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การขายปลีก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านค้าปลีก
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2551
บทคัดย่อ: ความคิดเห็นของประชาชนกรณีการสร้าง โลตัส เอ็กซ์เพรส พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างโลตัสว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนดังนี้ ๑. ผลกระทบต่อชุมชนในมิติเศรษฐกิจ ๒. ผลกระทบต่อชุมชนในมิติสังคม ๓. ผลกระทบต่อชุมชนในมิติการเมืองการปกครอง ๔. ผลกระทบต่อชุมชนในมิติวัฒนธรรม ๕. ผลกระทบต่อชุมชนในมิติสิ่งแวดล้อม โดยข้อเสนอของประชาชนกรณีการสร้าง โลตัส เอ็กซ์เพรส คือประชาชนต้องการให้เทศบาลตำบลพานทองรอให้มีการผ่านกฏหมายฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน และประชาชนเสนอให้สร้างห่างจากชุมชน ๕-๑๐ กิโลเมตรจากชุมชนอย่างในกรณีต่างประเทศ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2275
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
253-277.pdf1.81 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น