กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2275
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorโอฬาร ถิ่นบางเตียว
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:41Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:41Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2275
dc.description.abstractความคิดเห็นของประชาชนกรณีการสร้าง โลตัส เอ็กซ์เพรส พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างโลตัสว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนดังนี้ ๑. ผลกระทบต่อชุมชนในมิติเศรษฐกิจ ๒. ผลกระทบต่อชุมชนในมิติสังคม ๓. ผลกระทบต่อชุมชนในมิติการเมืองการปกครอง ๔. ผลกระทบต่อชุมชนในมิติวัฒนธรรม ๕. ผลกระทบต่อชุมชนในมิติสิ่งแวดล้อม โดยข้อเสนอของประชาชนกรณีการสร้าง โลตัส เอ็กซ์เพรส คือประชาชนต้องการให้เทศบาลตำบลพานทองรอให้มีการผ่านกฏหมายฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน และประชาชนเสนอให้สร้างห่างจากชุมชน ๕-๑๐ กิโลเมตรจากชุมชนอย่างในกรณีต่างประเทศth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการขายปลีกth_TH
dc.subjectซุปเปอร์มาร์เก็ตth_TH
dc.subjectร้านค้าปลีกth_TH
dc.subjectสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์th_TH
dc.titleความคิดเห็นของประชาชนกรณีการสร้าง โลตัส เอ็กซ์เพรส (Lotus Express) ใกล้ตลาดสดอำเภอพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue25-26
dc.volume16
dc.year2551
dc.description.abstractalternativeThe opinion education of pepole for building cause Lotus Express, meet that, people think to building Lotus Express has will an affect to the community as follows: 1. The effect builds to the community in the economy dimension 2. The effect to the community in the social dimension 3. The effect to the community in the politics and goverment dimensions 4. The effect to the community in the cultural dimension And 5. The effect to the community in the environment dimension. By the proposals of people for the building cause Lotus Express, follows: People blessing want to go give The Pan Thong municipality district waits for all legal that relate before, and people present build far from 5-10 kilometers from communities as same as the type community in case of the foreign countries.en
dc.journalวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
dc.page253-277.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
253-277.pdf1.81 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น