กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2267
ชื่อเรื่อง: Operational risk management : An implication in leasing business
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Nimit Kraiwanit
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Lease and rental services
Management
Risk management
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2002
บทคัดย่อ: This study also includes risk management and tools to protect all levels of risk efficiently and effectively in order to achieve organization’s business goal and to sustain long business growth. The leasing business tends to expand aggressively and the business operation itself has included various functions, each of which usually involves revenue and expenditure cycles. Such processes are highly subject to possible losses or damages from various reasons such as relaxed working process, the carelessness of employees and fraudulent intention. We select qualitative approach to assess risk. The probability of the risk impact of leasing business rang, from 1 to 8 points of scale(which normal used in leasing business in Thailand) and risk impact level (or the magnitude) of each activity from the low to high. The results of risk analysis and assessment will be as a part of an internal audit plan and procedures in order to focus the audit and resources management in all significant activity areas which can pose high risk. Internal control can filter or lessen the risk that can cause damages in organization. This will add in auditing report and being acceptable to management.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2267
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p16-23.PDF6.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น