กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2225
ชื่อเรื่อง: A comparison of Thai and Korean on corporate culture and management style
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Suda Suwannapirom
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Corporate culture - - Korea
Corporate culture - - Thailand
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2002
บทคัดย่อ: This study investigates the differences in Thai and Korean on corporate culture and management style. A number of studies have investigated various aspects and characteristics of “Chaebol system” for Korean firms and many of Thai corporate culture has received considerable attention in business literature. However, there is no study that compares the overall characteristics of corporate culture of Korean and Thai firms. In this study, I attempt to do such comparisons by using qualitative technique obtained from various sourced of information and academic journals. The Confucianism and Hofstede’s national culture value were used as models for this comprehensive investigation. Finally, the research findings showed some striking similarities between Korean firm and Thai firm in term of Quasi-lifetime employment, mobility in evaluation and promotion, implicit control mechanism, and autocratic and consultative decision making.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2225
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-15.PDF18.76 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น