กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2225
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSuda Suwannapirom
dc.contributor.otherGraduate School of Commerce
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:48Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:48Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2225
dc.description.abstractThis study investigates the differences in Thai and Korean on corporate culture and management style. A number of studies have investigated various aspects and characteristics of “Chaebol system” for Korean firms and many of Thai corporate culture has received considerable attention in business literature. However, there is no study that compares the overall characteristics of corporate culture of Korean and Thai firms. In this study, I attempt to do such comparisons by using qualitative technique obtained from various sourced of information and academic journals. The Confucianism and Hofstede’s national culture value were used as models for this comprehensive investigation. Finally, the research findings showed some striking similarities between Korean firm and Thai firm in term of Quasi-lifetime employment, mobility in evaluation and promotion, implicit control mechanism, and autocratic and consultative decision making.th_TH
dc.language.isoength_TH
dc.subjectCorporate culture - - Koreath_TH
dc.subjectCorporate culture - - Thailandth_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleA comparison of Thai and Korean on corporate culture and management styleth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue( Jan. 2002 )
dc.volume1
dc.year2002
dc.journalJournal of Global Business Review
dc.page1-15.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-15.PDF18.76 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น