กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2221
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ของลูกค้าที่มีผลต่อการบอกต่อของธุรกิจการท่องเที่ยวพักแรมแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationship between customers experience management strategy and word of mouth in home stay tourism in Ayutthaya, Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวิชญา เฉลิมแดน
อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
ภูริศ ศรสรุทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การตลาดเชิงประสบการณ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชน - - พระนครศรีอยุธยา
ประสบการณ์
โฆษณาแบบปากต่อปาก
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: การค้นคว้าแบบอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ และการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ และการรับรู้ คุณค่าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโฮมสเตย์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า และการรับรู้คุณค่าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโฮมสเตย์ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า และแรงจูงใจภายในของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโฮมสเตย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารประสบการณ์ของลูกค้าและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโฮมสเตย์ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้คุณค่าประสบการณ์ และการบอกต่อของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโฮมสเตย์ ในจังหวัดนครศรีอยุธยาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในและการบอกต่อของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโฮมสเตย์ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และการบอกต่อของของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโฮมสเตย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโฮมสเตย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร ใช้สถิติ T-test และใช้การวิเคราะห์ความแปรทางเดียว (One-Way ANOVA: F-test) และเปรียบเทียบรายคู่ด้วย LSD และ วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยใช้เทคนิคแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) และนำเสนอผลการศึกษา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2221
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
49-58.pdf3.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น