กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/220
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorนิสากร กรุงไกรเพชรth
dc.contributor.authorสุวรรณา จันทร์ประเสริฐth
dc.contributor.authorพัชรินทร์ พูลทวีth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:20Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:20Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/220
dc.description.abstractการวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายแก่เด็กวัยเรียน บนแนวคิด นโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำการศึกษาในหมู่บ้านของจังหวัดภาคตะวันออก 2 หมู่บ้าน การเก็บข้อมูลประกอบด้วย (1) ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย การประชุม ซึ่งถูกนำมาตรวจสอบความถูกต้องความหลากหลายของข้อมูล และการวิเคราะห์เนื้อหาตามวิธีการของโคไลซี่ (Colaizzi, 1978) (2) ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม และการประเมิณสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ แล้วนำมาวิเคราะห์หาความถี่และร้อยละ ผลการศึกษาดังนี้ 1. รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่องค์กรชุมชนดำเนินการอยู่นั้น มุ่งเน้น 3 ประเด็น คือ (1) การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอิ้อต่อสุขภาพ (2) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถควบคุมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของตนเองได้ มีทางเลือกต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง และ (3) การเสริมสร้างกิจกรรมให้เข้มแข็ง โดยมีการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจหลักของแต่ละชุมชน 2. กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย ประกอบด้วย (1) สวงหาภาคีความร่วมมือและศึกษาภูมิหลัง (2) ออกแบบและวางแผนการดำเนินงาน (3) ดำเนินงาน ปรับปรุงแผน และประเมินผลการดำเนินงาน (4) สะท้อนข้อมูลย้อนกลับ ส่งต่อเพื่อขยายผลต่อชุมชน 3. กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้านโภชนาการและการออกกำลังกายจะสำเร็จลงได้ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญคือ การวิเคราะห์สถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนที่มีอยู่ในชุมชน การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกำหนดนโยบายเพื่อสุขภาพเด็กวัยเรียนทุกภาคส่วน การเปิดกาสให้เด็กวัยเรียนมีโอกาสจัดการสุขภาวะของตนเอง และการสะท้อนกลับข้อมูลการดำเนินงาน อย่างไรก็ดี สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพดำเนินต่อไปได้ไม่สิ้นสุดนั้น จำเป็นต้องมีแรงขับเคลื่อนจากหลายทิศทางทั้งในและนอกชุมชนเข้ามาร่วมผลักดันth_TH
dc.description.sponsorshipการวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนงบประมาณแผ่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2552en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการส่งเสริมสุขภาพth_TH
dc.subjectการออกกำลังกายth_TH
dc.subjectโภชนาการth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนในชุมชนth_TH
dc.title.alternativeThe Health Promotion Process of Nutrition and Exercise of School-Age Children in Community
dc.typeResearchth_TH
dc.year2554
dc.description.abstractalternativeThe aim of the action research was to develop health promotion pattern and process of nutrition and exercise for school-age children based on concept and policy of community’s organizations. The research was conducted in 2 villages of eastern part of Thailand. The quantitative data were gathered by questionnaire and health-related physical fitness assessment then described in terms of frequency and percentage. In depth interview, focus groups, and conferences were conducted for collecting qualitative data. Triangulation and data reflections were used to validate the data. The collected qualitative data was analyzed by Colaizzi’s content analysis method. The results were as follows: 1. The existing of health promotion pattern on nutrition and exercise for school-age children focuses on 3 actions; (1) create supportive environment for health, (2) develop personal skill in order to control over their own health and over their environment, and to make choices conducive to health, and (3) strengthen community action. The community organizations play their role health promotion program depend on their responsibility. 2. The process of health promotion and exercise for school-age children started with (1) seeking support from stakeholders and look through background on health promotion for school-age children. (2) planning(3) implementation and evaluation and (4) reflect and feed back the information to extend to community. 3. The core component of the process of health promotion on nutrition and exercise for school-age children included situation analysis of health promotion pattern on nutrition and exercise for school-age children, key stakeholders participation, giving chance to school-age children to manage his/her health, and reflecting health information to community. Nevertheless, the most important component which move the process continuously was the influence both inside and outside community.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2567_075.pdf120.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น