กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2035
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาไบโอ-นาโนคอมโพสิตไฮโดรเจลของ คาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลสสำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of carboxymethyl cellulose based bio-nanocomposite hydrogels for biomedical applications
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
ปริยา นุพาสันต์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ชีวการแพทย์
วัสดุการแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไบโอนาโน
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียม และวิเคราะห์สมบัติของไบโอนาโนคอมโพสิตพอลิเมอร์ผสมระหว่างโซเดียม- คาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลส (NaCMC), พอลิเอทิลีน ไกลคอล (PEG) และอนุภาคนาโนสองชนิดคือ ซิลเวอร์ และซิงค์ออกไซด์ (NaCMC/PEG/ZnO และ NaCMC/PEG/Ag) ที่มีปริมาณองค์ประกอบของอนุภาคนาโนต่างกัน โดยทาให้เกิดปฏิกิริยาเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของโซเดียมคาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลสในขณะที่มีพอลิเอทิลีน ไกลคอล และอนุภาคนาโนร่วมอยู่ด้วย นำตัวอย่างไฮโดรเจลที่เตรียมได้มาศึกษาการบวมในตัวทำละลายหลายชนิด วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FT-IR) วิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยา และการกระจายตัวของอนุภาคนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด S. aureus และ E. coli ด้วยเทคนิค clear zone และ standard viable plate count พบว่าไบโอนาโนคอมโพสิตไฮโดรเจลมีความคงรูปดี มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มองค์ประกอบของอนุภาคนาโน และไบโอนาโนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นมีศักยภาพในการนำนาไปประยุกต์ใช้งานเป็นวัสดุการแพทย์ต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2035
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_043.pdf1.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น