กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2035
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
dc.contributor.authorปริยา นุพาสันต์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:10:38Z
dc.date.available2019-03-25T09:10:38Z
dc.date.issued2560
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2035
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียม และวิเคราะห์สมบัติของไบโอนาโนคอมโพสิตพอลิเมอร์ผสมระหว่างโซเดียม- คาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลส (NaCMC), พอลิเอทิลีน ไกลคอล (PEG) และอนุภาคนาโนสองชนิดคือ ซิลเวอร์ และซิงค์ออกไซด์ (NaCMC/PEG/ZnO และ NaCMC/PEG/Ag) ที่มีปริมาณองค์ประกอบของอนุภาคนาโนต่างกัน โดยทาให้เกิดปฏิกิริยาเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของโซเดียมคาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลสในขณะที่มีพอลิเอทิลีน ไกลคอล และอนุภาคนาโนร่วมอยู่ด้วย นำตัวอย่างไฮโดรเจลที่เตรียมได้มาศึกษาการบวมในตัวทำละลายหลายชนิด วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FT-IR) วิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยา และการกระจายตัวของอนุภาคนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด S. aureus และ E. coli ด้วยเทคนิค clear zone และ standard viable plate count พบว่าไบโอนาโนคอมโพสิตไฮโดรเจลมีความคงรูปดี มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มองค์ประกอบของอนุภาคนาโน และไบโอนาโนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นมีศักยภาพในการนำนาไปประยุกต์ใช้งานเป็นวัสดุการแพทย์ต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จาก เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ. 2559en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectชีวการแพทย์th_TH
dc.subjectวัสดุการแพทย์th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.subjectไบโอนาโนth_TH
dc.titleการพัฒนาไบโอ-นาโนคอมโพสิตไฮโดรเจลของ คาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลสสำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์th_TH
dc.title.alternativeDevelopment of carboxymethyl cellulose based bio-nanocomposite hydrogels for biomedical applicationsen
dc.typeResearch
dc.author.emailthanida@buu.ac.th
dc.year2560
dc.description.abstractalternativeSynthesis and characterization of sodium carboxymethyl cellulose (NaCMC)/ polyethylene glycol (PEG) bio-nanocomposites were investigated using two types of nano-materials, silver and zinc oxide. A series of NaCMC/PEG hydrogels were prepared containing different composition of nano-particles. Crosslinking of NaCMC was formed in the presence of PEG and nano-particles. The obtained hydrogels were characterized by swelling test in different solutions, Fourier transform-infrared spectroscopy (FT-IR), and scanning electron microscopy (SEM). Anti-microbial property of the nano-composite hydrogels against bacteria was tested by clear zone and standard viable plate count techniques. The bio-nanocomposites exhibited good dimensional stability and possessed an anti-microbial activity. The anti-microbial activity was enhanced by increasing the composition of nano-Ag and nano-ZnO in the composites. These properties could enable the use of NaCMC-based nano-composites in biomedical applicationsen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_043.pdf1.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น