กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2016
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาการตรึงเอนไซม์ไลเปสประสิทธิภาพสูงจากแบคทีเรียบนวัสดุราคาประหยัดเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of high-efficiency lipase immobilization on economic efficiency carrier for biodiesel production
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การตรึงเอนไซม์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
เอนไซม์ไลเปส
แร่เวอร์มิคูไลท์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการตรึงเอนไซม์ไลเปสจากเชื้อ Bacillus sp. BLCD 003 บนแร่- มอนท์มอริลโลไนท์และแร่เวอร์มิคูไนท์โดยวิธีดูดซับทางกายภาพ พบว่า เอนไซม์ไลเปส ตรึงรูปบนแร่มอนท์มอริลโลไนท์มีกิจกรรมของเอนไซม์ เท่ากับ 0.13 ± 0.08 ยูนิตต่อ กรัม ในขณะที่เอนไซม์ไลเปสตรึงรูปบนแร่เวอร์มิคูไลท์ไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์เหลืออยู่ จึงได้นำเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปบนแร่เวอร์มิคูไลท์ไปศึกษาของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อ ปฏิกิริยาทรานส์เอสริฟิเคชันเพื่อสังเคราะห์ไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร์) พบว่า สภาวะที่ สามารถเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันได้ดีที่สุด คือ การใช้อัตราส่วนโดยโมล ระหว่างน้ำมันปาล์มกับเมทานอล เท่ากับ 1 : 3 ดำเนินปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 37 องศาเซล เซียล เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงรูปบนแร่-มอนท์มอริลโลไนท์ ความ เข้มข้น 250 เปอร์เซ็นต์ (เทียบกับน้ำหนักของน้ำมันปาล์ม) หรือใช้ Crude lipase ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จากนั้นเมื่อนำผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาที่ดำเนินภายใต้สภาวะที่เหมาะสมไปวิเคราะห์ด้วยิวธี HPLC พบว่ามีผลิตภัณฑ์เมทิลเอส เทอร์เกิดขึ้นทั้งในปฏิกิริยาที่ใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงรูปบนแร่มอนท์มอริลโลไนท์และ ปฏิกิริยาที่ใช้ Crude lipase แต่ไม่สามารถระบุชนิดของเมทิลเอสเทอร์ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2016
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_031.pdf26.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น