กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1859
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:09:53Z
dc.date.available2019-03-25T09:09:53Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1859
dc.description.abstractงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการตรึงเอนไซม์ไลเปสจากเชื้อ Bacillus sp. BLCD 003 บนแร่มอนท์มอริลโลไนท์ และแร่เวอร์มิคูไลท์ โดยวิธี Physical adsorption และศึกษาสภาวะต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์ไลเปสตรึง พบว่า เอนไซม์ไลเปสตรึงบนแร่มอนท์มอริลโลไนท์ มีสภาวะที่เหมาะสมในการตึงดังนี้ การใช้ปริมาณเอนไซม์ต่อสารพยุงเท่ากับ 5:1 ใช้เวลาในการตรึง 90 นาที เมื่อศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสตรึงบนแร่มอนท์มอริลโลไนท์พบว่า ค่าพีเอชที่เหมาะสมในการทำงานคือ พีเอช 9 มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงานคือ 70 องศาเซลเซียส มีความเสถียรต่อพีเอชในช่วง 6-9 และมีความเสถียรต่ออุณหภูมิในช่วง 45-80 องศาเซลเซียส ส่วนเอนไซม์ตรึงบนแร่เวอร์มิคูไลท์มีสภาวะที่เหมาะสมในการตรึง ได้แก่ ปริมาณเอนไซม์ต่อสารพยุงเท่ากับ 3:1 ใช้เวลาในการตึง 30 นาที ค่าพีเอชที่เหมาะสมในการทำงานคือพีเอช 6-7 มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงานคือ 45 องศาเซลเซียส มีความเสถียรต่อพีเอชที่ช่วงพีเอช 7-10 และมีความเสถียรต่ออุณหภูมิในช่วง 45-80 องศาเซลเซียส ผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่าแร่มอนท์มอริลโลไนท์ และแร่เวอร์มิคูไลท์มีคุณสมบัติที่ดีในการเป็นสารพยุงสำหรับตรึงเอนไซม์ไลเปส แต่อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาสภาวะที่สามารถนำเอนไซม์ตรึงรูปทั้งสองแบบไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประเภทเงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ 2557
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการตรึงเอนไซม์th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.subjectเอนไซม์ไลเปสth_TH
dc.subjectแร่เวอร์มิคูไลท์th_TH
dc.titleการพัฒนาการตรึงเอนไซม์ไลเปสประสิทธิภาพสูงจากแบคทีเรียบนวัสดุราคาประหยัดเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซลth_TH
dc.title.alternativeDevelopment of high-efficiency lipase immobilization on economic efficiency carrier for biodiesel productionen
dc.typeResearch
dc.author.emailpatcharanan@buu.ac.th
dc.year2557
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_045.pdf11.46 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น