กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1828
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationship between total suspended solid and flux of inorganic nutrients on coral biodiversity, Chao-Lao beach area, Chanthaburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
ชลี ไพบูลย์กิจกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ
ปะการัง
หาดเจ้าหลาว
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาทิศทางการไหลของน้ำและ ปริมาณตะกอนแขวนลอยต่อความหลากหลายของปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีตลอดทั้งปีตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ทิศทางการไหลของน้ำ ทิศทางการเคลื่อนที่ของตะกอน ปริมาณตะกอนทั้งผิวน้ำ และพื้นท้องน้ำถูกศึกษาด้วยเครื่องมือเฉพาะ (current meter and water trap) ผลการศึกษาพบว่า ทิศทางการไหลของกระแสน้ำกับทิศทางการเคลื่อนตัวของตะกอนในฤดูฝนมีแนวโน้มมาจากปากแม่น้ำแขมหนูเป็นส่วนมาก ส่วนในฤดูหนาวนั้นทิศทางการไหลของกระแสน้ำกับทิศทางการเคลื่อนตัวของตะกอนนั้นเป็นแบบสม่าเสมอเนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบของคลื่นลมและกระแสน้ำ สาหรับในเดือนสิงหาคม มีนาคม และมิถุนายนพบว่าตะกอนผิวน้ำ และพื้นท้องน้ามีความสัมพันธ์กันเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในฤดูฝนซึ่งจะพัดพาตะกอนจากชายฝั่งลงทะเลปะการังที่อยู่ใกล้บริเวณปากแม่น้ำแขมหนู (เส้นสารวจ C) พบว่าได้รับผลกระทบจากตะกอนในฤดูฝนมากที่สุด เนื่องจากปากแม่น้ำแขมหนูมีอนุภาคดินเหนียวมาก โดยปะการังที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำที่สุดมีความเสื่อมโทรมมากที่สุด ในขณะที่แนวสารวจเส้น A พบความดัชนีความหลากหลายของปะการังมากที่สุด ซึ่งเป็นแนวแนวปะการังที่อยู่ห่างจากปากแม่น้ำ ปะการังชนิดแข็งพบได้มากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1828
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2564_136.pdf3.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น