กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1676
ชื่อเรื่อง: โครงการ การตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุในห้องพักในบ้านพักคนชรา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fall detection system for monitoring an elderly person in elderly care center
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภูสิต กุลเกษม
สุวรรณา รัศมีขวัญ
เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
กฤษณะ ชินสาร
อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์
ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
อภิเชษฐ์ ยาใจ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การล้มถือเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมานักวิจัยต่างพัฒนาระบบการตรวจจับการล้มในรูปแบบของ การวิเคราะห์ผลจากภาพ โดยจะระบุสถานะของการล้มได้เมื่อผู้ล้มได้ล้มลงไปบนพื้นแล้ว งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอเทคนิคใหม่สำหรับตรวจจับการล้ม ชื่อ “กล่องขอบเขตแบบทิศทาง” หรือ Directional Bounding Box (DBB) ที่สามารถตรวจจับการล้มในกรณีที่ทิศทางของการล้มขนานกับมุมมองของกล้องได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกล่องขอบเขตถูกสร้างขึ้นมามีคุณลักษณะเสมือนมองเข้าด้านข้างของทิศทางการล้มในเชิงลึกเสมอ นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอ ค่าอัตราส่วนของจุดศูนย์กลางมวล (Center of Gravity Ratio) ที่สามารถนามาใช้สนับสนุนติดตามการเคลื่อนไหวของการล้มได้ โดยทำการทดสอบและประเมินผลกับภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากอุปกรณ์รับภาพที่มีคุณสมบัติแสดงข้อมูลเชิง 3 มิติได้ สาหรับผลการทดสอบพบว่าเทคนิคที่นำเสนอสามารถเพิ่มความถูกต้องและลดเวลาที่ใช้สำหรับตอบสนองการล้มได้ดีกว่าเทคนิคการใช้กล่องขอบเขตในงานวิจัยก่อนหน้า
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1676
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_015.pdf1.96 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น