กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1676
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorภูสิต กุลเกษมth
dc.contributor.authorสุวรรณา รัศมีขวัญth
dc.contributor.authorเบญจภรณ์ จันทรกองกุลth
dc.contributor.authorกฤษณะ ชินสารth
dc.contributor.authorอัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์th
dc.contributor.authorชิดชนก เหลือสินทรัพย์th
dc.contributor.authorอภิเชษฐ์ ยาใจth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
dc.date.accessioned2019-03-25T09:08:33Z
dc.date.available2019-03-25T09:08:33Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1676
dc.description.abstractการล้มถือเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมานักวิจัยต่างพัฒนาระบบการตรวจจับการล้มในรูปแบบของ การวิเคราะห์ผลจากภาพ โดยจะระบุสถานะของการล้มได้เมื่อผู้ล้มได้ล้มลงไปบนพื้นแล้ว งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอเทคนิคใหม่สำหรับตรวจจับการล้ม ชื่อ “กล่องขอบเขตแบบทิศทาง” หรือ Directional Bounding Box (DBB) ที่สามารถตรวจจับการล้มในกรณีที่ทิศทางของการล้มขนานกับมุมมองของกล้องได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกล่องขอบเขตถูกสร้างขึ้นมามีคุณลักษณะเสมือนมองเข้าด้านข้างของทิศทางการล้มในเชิงลึกเสมอ นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอ ค่าอัตราส่วนของจุดศูนย์กลางมวล (Center of Gravity Ratio) ที่สามารถนามาใช้สนับสนุนติดตามการเคลื่อนไหวของการล้มได้ โดยทำการทดสอบและประเมินผลกับภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากอุปกรณ์รับภาพที่มีคุณสมบัติแสดงข้อมูลเชิง 3 มิติได้ สาหรับผลการทดสอบพบว่าเทคนิคที่นำเสนอสามารถเพิ่มความถูกต้องและลดเวลาที่ใช้สำหรับตอบสนองการล้มได้ดีกว่าเทคนิคการใช้กล่องขอบเขตในงานวิจัยก่อนหน้าth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.titleโครงการ การตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุในห้องพักในบ้านพักคนชราth_TH
dc.title.alternativeFall detection system for monitoring an elderly person in elderly care centeren
dc.typeResearch
dc.author.emailpusit@buu.ac.th
dc.author.emailbenchapo@buu.ac.th
dc.author.emailkrisana@buu.ac.th
dc.author.emailpusit@buu.ac.th
dc.author.emailrasmequa@buu.ac.th
dc.author.emaillchidcha@chula.ac.th
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeFalls are significant public health problem. In the last few years, several researches based on computer vision system have been developed to detect a person who has fallen to the ground. This paper presents a novel fall detection technique namely the directional bounding box (DBB) to detect a falls event especially a situation of fall direction paralleling the line of camera’s sight. The DBB is constructed with perspective side view transformation of depth information. Moreover, a new aspect ratio namely the center of gravity point (COG) is proposed to monitor human movement. The proposed technique was evaluated with the video data set gathering from a RGB-D sensor. The experimental result of the proposed technique was better both accuracy and response times than previous worksen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_015.pdf1.96 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น