กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16126
ชื่อเรื่อง: ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อการกำกับตนเองในการดูแลสุขภาพ ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เพ็ญนภา กุลนภาดล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ประชา อินัง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
วิรัล ธัญวิรัล
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
พยาบาลวิชาชีพ -- สุขภาพและอนามัย -- การให้คำปรึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา,2555
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16126
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf149.15 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น