กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15503
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การมีอาการผลลัพธ์การจัดการอาการการสนับสนุนทางสังคมกับความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัลภา คุณทรงเกียรติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
พิมใจ ทวีพักตร์,2522
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
คำสำคัญ: สารต้านไวรัส -- การใช้รักษา
Health Sciences
โรคเอดส์ -- การรักษาด้วยยา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การใช้ยา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15503
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น