กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1528
ชื่อเรื่อง: สารต้านจุลชีพชนิดใหม่จากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการควบคุมมาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและแปรรูปในจังหวัดชลบุรี (ปีที่ 2)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Novel antimicrobial agents from bacterial probiotics for controlling bacterial standard of dried and processed seafood products in Chon Buri Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: แบคทีเรียในอาหาร
สารต้านจุลชีพ
อาหารทะเลแห้ง
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาเรื่อง สารต้านจุลชีพชนิดใหม่จากแบคทีเรียโพรไบโอติก เพื่อใช้ในการควบคุมมาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและแปรรูปในจังหวัดชลบุรี โดยดำเนินการ 2 ขั้นตอน และขั้นตอนที่ 1 คือขั้นตอนการศึกษาถึงความสามารถในการอยู่รอดของแบคทีเรียโพรไบโอติกบาซิลลัสที่อยู่ในรูปการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำอิสระที่จุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ได้ในผลิตภัณฑ์หมึกแปรรูป 3 ชนิด ภายใต้สภาวะการเก็บที่อุณหภูมิ 4 และ 30+-2 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 28 วัน โดยผลการทดสองพบว่า แบคทีเรียโพรไบโอติกบาซิลลัส มีความสามารถในการอยู่รอดในผลิตภัณฑ์หมึกแปรรูปทั้ง 3 ชนิดเท่ากับ 10 6 CFU/g และ 10 5 CFU/g ภายใต้สภาวะการเก็บที่อุณหภูมิ 4 และ 30 +- 2 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 28 วัน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า การเก็บรักษาอาหารทะเลแปรรูปที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำอิสระที่จุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ ต่อมาในขั้นตอนที่ 2 ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแบคทีเรียโพรไบโอติกบาซิลลัสในรูปของส่วนใสเข้มข้นและสารกึ่งบริสุทธิ์เปรียบเทียบกับกรดแลคติกและสารไนซิน เป็นระยะเวลา 28 วัน ณ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาพบว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตจากแบคทีเรียโพรไบโอติกบาซิลลัสในรูปของส่วนใสเข้มข้นมีความสามารถในการลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในผลิตภัณฑ์หมึกแปรรูปได้ดีกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1528
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_076.pdf47.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น