กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1459
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสามารถในการยืนหยัดเผชิญปัญหาวิกฤตเอกสิทธิ์ในการทำงาน และการตัดสินใจทางคลินิกขณะปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติในเขตภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of resilience, autonomy, and clinical decision-making of nurse practitioners in Eastern region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
สมสมัย รัตนกรีฑากุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: พยาบาลเวชปฏิบัติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการยืนหยัดเผชิญปัญหาวิกฤตเอกสิทธิ์ในการทำงาน และการตัดสินใจทางคลินิกขณะปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติในเขตภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป ในเขตภาคตะวันออก ทั้งเพศหญิงและเพศชาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพยาบาลเวชปฏิบัติ แบบสอบถามความสามารถในการยืนหยัดเผชิญปัญหาวิกฤตของ Connor-davidson แบบสอบถามเอกสิทธิ์ในการทำงานของ Dempster และแบบสอบถามการตัดสินใจทางคลิกนิกขณะปฏิบัติของ Chumbler, Geller, and Weier วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการยืนหยัดเผชิญปัญหาวิกฤตกลุ่มตัวอย่างพยาบาลเวชปฏิบัติ อยู่ในระดับค่อนข่างดี (ร้อยละ 70.71) เอกสิทธิ์ในการทำงานของกลุ่มตัวอย่างพยาบาลเวชปฏิบัติ อยู่ในระดับค่อนข่างดี (ร้อยละ 766.91) และการตัดสินใจทางคลิกนิกขณะปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติ อยู่ในระดับไม่ดี (ร้อยละ 26.79) จากผลการวิจัยครั้งนี้ บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาการปฏิบัติของพยาบาลเวชปฏิบัติให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านนโยบายสาธารณสุข ในการยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1459
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2567_030.pdf1.21 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น