กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1414
ชื่อเรื่อง: Image of life in the city
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมาน สรรพศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ศิลปกรรมร่วมสมัย
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในโลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสารและยุค Digital Age เทคโนโลยีและนวตกรรมใหม่ มีผลสะท้อนของสังคมยุค Post Modern ต่อกระแสโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเครือข่ายทาง Internet และการสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารผ่านทางคอมพิวเตอร์เข้ามามีอิทธิพลและบทบาทอย่างสูง คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือกลางในการดำเนินกิจกรรมรูปแบบใหม่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร จนมีการขนานนามยุคแห่งต้นทวรรษที่ 21 นี่ว่าโลกยุค Digital Age ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้เป็นการวิจัยโดยการทดลองใช้เทคโนโลยีผสม เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องดิจิตอล ภาพวาดลงสีด้วยมือ นำไปตกแต่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสรา้งภาพผลงานเป็นรูปแบบแนวนามธรรม Abstract โดยการใช้ทัศนธาตุ (Visual elements) เส้น สี พื้นที่ว่างโดยมีเนื้อหาของภาพ จากแรงบันดาลใจของแสงสี บรรยากาศในสิ่งแวดล้อมของเมือง ซึ่งมีลีลาแสงสีความเคลื่อนไหวให้อารมณ์สนุกสนาน สดใสจนเป็นสร้างสรรค์ชุด "Image of life in the city" จากผลงานชุดนี้สิ่งที่ค้นพบคือ ความงามที่เกิดจากคุณสมบัติทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์ที่สามารถจำลองจินตนาการของศิลปะได้ และสะท้อนคุณค่าสุนทรียภาพ สอดรับยุคสมัยความงามในยุคหลังสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี จึงนำเสนอผลงานชุดนี้ในรูปแบบของ Digital Paint และนิทรรศการ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1414
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น