กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1414
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสมาน สรรพศรี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:07:03Z
dc.date.available2019-03-25T09:07:03Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1414
dc.description.abstractในโลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสารและยุค Digital Age เทคโนโลยีและนวตกรรมใหม่ มีผลสะท้อนของสังคมยุค Post Modern ต่อกระแสโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเครือข่ายทาง Internet และการสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารผ่านทางคอมพิวเตอร์เข้ามามีอิทธิพลและบทบาทอย่างสูง คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือกลางในการดำเนินกิจกรรมรูปแบบใหม่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร จนมีการขนานนามยุคแห่งต้นทวรรษที่ 21 นี่ว่าโลกยุค Digital Age ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้เป็นการวิจัยโดยการทดลองใช้เทคโนโลยีผสม เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องดิจิตอล ภาพวาดลงสีด้วยมือ นำไปตกแต่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสรา้งภาพผลงานเป็นรูปแบบแนวนามธรรม Abstract โดยการใช้ทัศนธาตุ (Visual elements) เส้น สี พื้นที่ว่างโดยมีเนื้อหาของภาพ จากแรงบันดาลใจของแสงสี บรรยากาศในสิ่งแวดล้อมของเมือง ซึ่งมีลีลาแสงสีความเคลื่อนไหวให้อารมณ์สนุกสนาน สดใสจนเป็นสร้างสรรค์ชุด "Image of life in the city" จากผลงานชุดนี้สิ่งที่ค้นพบคือ ความงามที่เกิดจากคุณสมบัติทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์ที่สามารถจำลองจินตนาการของศิลปะได้ และสะท้อนคุณค่าสุนทรียภาพ สอดรับยุคสมัยความงามในยุคหลังสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี จึงนำเสนอผลงานชุดนี้ในรูปแบบของ Digital Paint และนิทรรศการth_TH
dc.description.sponsorshipทุนอุดหนุนโครงการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectศิลปกรรมร่วมสมัยth_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleImage of life in the cityth_TH
dc.typeResearch
dc.year2552
dc.description.abstractalternativeIn the world of information system, digital age of technology, and new innovation, we cannot denial the fact that those society influences of Port Modern will definitely affect us unavoidably. Information system through Inter and the communication creativity through computers come to play as an important role in our society. Computer is working as a medium in order to proceed any new activities in this society of information system. That is the reason why we entitle this beginning of the 21 century as "Digital Age" This creative research is an experimental development which has used the technique of mixed media such as computer, digital camera, drawing, painting by hand as well as bringing those elements into computer graphic software to create a magnificent work. This artwork comes into a form of abstract by using various visual elements such as line, color, and space. The story was inspired by light, color, and the environment of the city which convey the felling of movement, enjoyable, and as fresh as so I called "Image of life in the City" From this project, I have found the magical of computer technology that can perfectly create a model of imagination. It can show the aesthetic values that can be related to the post modern era marvelously. Thus, I would like to present this artwork in a form of digital paint and exhibition art.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น