กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1339
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากรานาเกลือ ปีที่ 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Antimicrobial Activity of Extracts fungi in Solar salterns
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิรดี ปิลันธนภาคย์
สุดารัตน์ สวนจิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: จุลินทรีย์
นาเกลือ
รา
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การคัดกรองนาเกลือที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ จำนวน 100 สายพันธุ์ พบว่าอาหารเหลวที่เลี้ยงรา 19 สายพันธุ์ (ร้อยละ 19) แสดงฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Vibrio parahaemolyticus ATCC 25923, Salmonella Typhimurim ATCC 13311, Bacillus cereus TIS 008, B. subtilis TISTR 121, Candida albicans ATCC 10231 และ C. albicans ATCC 90028 อย่างน้อยชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยวิธี agar well diffusion เมื่อสุ่มนำสารสกัด เอธิลลอซิเตทของอาหารที่เลี้ยงราและให้ผลยับยั้งจุลินทรีย์ 17 สาร และที่ไม่ให้ผลยับยั้งจุลินทรีย์ 17 สารมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ด้วยวิธี disc diffusion พบว่าความสามารถในการยับยั้งแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับผลทดสอบอาหารเลี้ยงเชื้อ แต่ผลยับยั้งขึ้นกับชนิดรานาเกลือ และจุลินทรีย์ทดสอบ จากสารสกัดที่ทดสอบ 34 สาร สารสกัดที่ยับยั้งจุลินทรีย์ทดสอบได้อย่างน้อย 1 ชนิด มี 24 สาร (ร้อยละ 70.6) สารสกัดจากอาหารเลี้ยงรา SS 031 SS 066 SS 069 SS 070 SS 076 SS 078 SS 079 SS 091 SS 097 และ SS 099 แสดงฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์หลายชนิดได้ดีและส่วนใหญ่ เป็นแบคทีเรียแกรมบวก สารสกัดจากอาหารเลี้ยงราสายพันธุ์ SS 069 และ SS 076 แสดงฤทธิ์ยับยั้ง ได้ทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ มีค่า MIC อยู่ระหว่าง 32-128 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร การจัดจำแนกเบื้องต้นพบว่า SS 069 คือ Aspergillus sp. ส่วน SS 076 คือ A. fumigatus สารสกัดจากสารอาหารเลี้ยงราสายพันธุ์ SS 070 มีค่า minimal inhibitory concentration (MIC) ต่ำสุด คือค่า MIC ต่อ B. cereus TISTR 008 S. aureus ATCC 25923 เท่ากับ 8 และ 16 ไมโครกรัม ต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ การจัดจำแนกเบื้องต้นพบว่า SS 070 คือ Bipolaris sp./Cochliobolus sp.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1339
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2564_213.pdf2.01 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น