กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1339
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอภิรดี ปิลันธนภาคย์
dc.contributor.authorสุดารัตน์ สวนจิตร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:04:27Z
dc.date.available2019-03-25T09:04:27Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1339
dc.description.abstractการคัดกรองนาเกลือที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ จำนวน 100 สายพันธุ์ พบว่าอาหารเหลวที่เลี้ยงรา 19 สายพันธุ์ (ร้อยละ 19) แสดงฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Vibrio parahaemolyticus ATCC 25923, Salmonella Typhimurim ATCC 13311, Bacillus cereus TIS 008, B. subtilis TISTR 121, Candida albicans ATCC 10231 และ C. albicans ATCC 90028 อย่างน้อยชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยวิธี agar well diffusion เมื่อสุ่มนำสารสกัด เอธิลลอซิเตทของอาหารที่เลี้ยงราและให้ผลยับยั้งจุลินทรีย์ 17 สาร และที่ไม่ให้ผลยับยั้งจุลินทรีย์ 17 สารมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ด้วยวิธี disc diffusion พบว่าความสามารถในการยับยั้งแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับผลทดสอบอาหารเลี้ยงเชื้อ แต่ผลยับยั้งขึ้นกับชนิดรานาเกลือ และจุลินทรีย์ทดสอบ จากสารสกัดที่ทดสอบ 34 สาร สารสกัดที่ยับยั้งจุลินทรีย์ทดสอบได้อย่างน้อย 1 ชนิด มี 24 สาร (ร้อยละ 70.6) สารสกัดจากอาหารเลี้ยงรา SS 031 SS 066 SS 069 SS 070 SS 076 SS 078 SS 079 SS 091 SS 097 และ SS 099 แสดงฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์หลายชนิดได้ดีและส่วนใหญ่ เป็นแบคทีเรียแกรมบวก สารสกัดจากอาหารเลี้ยงราสายพันธุ์ SS 069 และ SS 076 แสดงฤทธิ์ยับยั้ง ได้ทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ มีค่า MIC อยู่ระหว่าง 32-128 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร การจัดจำแนกเบื้องต้นพบว่า SS 069 คือ Aspergillus sp. ส่วน SS 076 คือ A. fumigatus สารสกัดจากสารอาหารเลี้ยงราสายพันธุ์ SS 070 มีค่า minimal inhibitory concentration (MIC) ต่ำสุด คือค่า MIC ต่อ B. cereus TISTR 008 S. aureus ATCC 25923 เท่ากับ 8 และ 16 ไมโครกรัม ต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ การจัดจำแนกเบื้องต้นพบว่า SS 070 คือ Bipolaris sp./Cochliobolus sp.th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2556en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectจุลินทรีย์th_TH
dc.subjectนาเกลือth_TH
dc.subjectราth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากรานาเกลือ ปีที่ 1th_TH
dc.title.alternativeAntimicrobial Activity of Extracts fungi in Solar salternsen
dc.typeResearch
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeScreening of 100 fungi from solar salterns for antimicrobial activity revealed that broth cultures of nineteen fungi (19%) inhibited at least one microorganism; Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802, Staphylococcus aureus AttCC 25923, Salmonella Typhimurium ATCC 13311, Bacillus cereus TISTR 008, B. subtilis TISTR 121, Candida albicans ATTCC 10231 and C. albicans ATTCC 90028, by agar well diffusion method. When acetate-extracts from fermentation broths of 17 and 17 fungi which were random selected from fungi with positive and negative by agar well test, respectively, were tested by agar disc methods. The variation of results was obtained depened on pair of fungal strains and tested bacteria. Twenty four (70.6%) out of 34 broth extracts could inhibit at least one tested microorganism. Broth extracts from SS 031, SS 066, SS 069, SS 070, SS 076, SS 078, SS 079, SS 091, SS 097 and SS 099 inhibited several tested microorganisms, mostly Gram positive bacteria. Broth extracts from SS 069 SS 076 inhibited both Gram positive and Gram negative Bacteria. The minimal inhibitory concentration (MIC) were between 32-128 microgram per milliliter. SS069 ans SS 076 were preliminary identified as Aspergillus sp. And A. fumigatus, respectively. Broth extract from SS 070 showed minimal MIC against B. cereus TISTR 008 And S. aureus ATCC 25923 equal to 8 and 16 microgram per milliliter, respectively. The preliminary identification indicated SS 070 was Bipolaris sp. Cochliobolus sp.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2564_213.pdf2.01 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น