กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1296
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพรรนิภา ศิริเพิ่มพูล
dc.contributor.authorจุฑาภรณ์ ศิริเพิ่มพูล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:04:24Z
dc.date.available2019-03-25T09:04:24Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1296
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของลูกอมขิงต่อ Planktonic cell และไบโอฟิล์ม ของเชื้อ Candida albicans ที่แยกได้จากผู้ป่วยจำนวน 12 isolates และเชื้อสายพันธุ์มาตรฐาน C albicans ATCC 90028 โดยทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารละลายลูกอมขิงที่สามารถยับยั้งเชื้อและที่ฆ่าเชื้อได้ (Minimum Inhibitory Concentration, MIC; Minimum Fungicidal Concentration, MFC) โดยวิธี Microbroth dilution assay และหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารที่สามารถทำลายไบโอฟิล์มของเชื้อ (Minimum biofilms eradication concentration; MBEC) โดยการย้อมสี Crystal violet ผลการศึกษาพบว่า สารละลายลูกอมขิงสามารถยับยั้งการเจริญของ Planktonic cell ได้โดยมีค่า MIC และ MFC เท่ากับ 1.2-2.4% และเท่ากับหรือมากกว่า 4.8% (ปริมาตร/ปริมาตร) ตามลำดับสารละลายลูกอมขิงความเข้มข้นในช่วง 0.3-1.2% (ปริมาตร/ปริมาตร) สามารถกำจัดคราบไบโอฟิล์มของเชื้อให้ลดลงได้ 48%-53%th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2556en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectขิงth_TH
dc.subjectน้ำมันหอมระเหยth_TH
dc.subjectไบโอฟิล์มth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleผลของน้ำมันหอมระเหยจากขิงต่อ Planktonic cells และไบโอฟิล์ม ของ Candida albicans: ผลของลูกอมขิงth_TH
dc.title.alternativeEffect of essential oil from Zingiber officinale on planktonic cells and biofilms of Candida albicans: Ginger Lozengesen
dc.typeResearch
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this study was to investigate the effect of ginger lozenges against 12 clinical isolates of C. albicans and a type strain, C. albicans ATCC 90028, in both planktonic cell and biofilm. The minimum inhibitory concentration (MIC), minimum fungicidal concentration (MFC) and minimum eradication biofilm concentration (MEBC) of ginger lozenges were evaluated by broth microdilution and crystal viostal staining assay. The results from broth microdilution assay revealed that the MIC and MFC of ginger lozenges on planktonic cell were 1.2%-2.4% and >2.4%, respectively. Moreover, MIC and MFC of ginger lozenges on sessile cells in biofilm eradication study, the result showed that 0.3-1.2% of ginger lozenges could eradicate 48%-53% of mature biofilm.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น