Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 80
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัยในจังหวัดปราจีนบุรีของนักท่องเที่ยวไทยวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พูลผล แพทอง,2508; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2554การศึกษาตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาสำหรับยอดขายผลิตภัณฑ์สายไฟบรรหาญ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิสุทธิ์ รัตนประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2554การปรับปรุงกระบวนการผลิตถังบรรจุก๊าซด้วยวิธีการศึกษางานฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนตรี สีลมงคลกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2554การบริหารจัดการทุนวัฒนธรรมของ ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นิสิต พิมพะติกติกะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม.
2555การพัฒนาฟิล์มพลาสติกชีวภาพ จากพอลิแลคติกแอซิดร่วมกับวัสดุธรรมชาติอรรถพล เชยศุภเกตุ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมคิด ใจตรง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กัลยกร เทียนชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2555ผลการฝึกซ้อมบนที่สูงที่มีต่อสมรรถนะเชิงแอโรบิก แอนแอโรบิกและความสามารถของนักกีฬาเรือพายที่ระดับความสูง 300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางประทุม ม่วงมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมชาย กุลโสภิต,2499; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2555การลดการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและโลหะหนักในหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) ด้วยระบบ Depuration แบบน้ำวนศิริโฉม ทุ่งเก้า; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวรรณา ภาณุตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุมาพร แก้วมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2555กลยุทธ์ และประสิทธิผลการทำการตลาดเชิงประสบการณ์ของเขาเขียวเอสตาเต้ แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท แอนด์ซาฟารี จังหวัดชลบุรีสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐิตา กัลศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด.
2555พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Yue, Yi; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
2555รูปแบบแผนที่ผลลัพธ์การพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำสู่ความเป็นเลิศในสถาบันการศึกษาศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิตติพงษ์ โพธิมู; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; โกศล มีคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มงคลชัย บุญแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา