กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1272
ชื่อเรื่อง: เมมเบรนไคโตซาน/พอลิ (อะคริเลต) อินเทอร์เพนิงเทรทิง พอลิเมอร์เน็ทเวิร์ค สำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Chitosan/poly (acrylate) interpenetrating polymer network membranes for biomedical application
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
ปริยา นุพาสันต์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ไคโตซาน
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ การสังเคราะหือินเทอร์เพนิเทรทิงพอลิเมอร์เน็ตเวิร์ค ระหว่างไคโตซาน/พอลิ (ไฮดรอกซีเอทิล เมทาไครเลท) (CHI/PKEMA IPNs) ภายใต้สภาวะการทดลองต่าง ๆ โดยพอลิเมอไรเซชันของไฮดรอกซีเอทิล เมทาไครเลทมอนอเมอร์ถูกริเริ่มด้วย K2 S2 O8 และพอลิเมอร์โครงสร้างร่างแหของไคโตซานถูกเตรียมขึ้นโดยใช้กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุล สมบัติของ IPNs ที่เตรียมขึ้นถูกวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด เทคนิคฟูริเออร์ทรานฟอร์มอินฟราเรด สเปกโทรสโกปี และการรวมตัวในตัวทำละลาย นอกจากนี้ IPN ที่อัตราส่วน 60CHI/40PHEMA ได้นำไปเตรียมเป็นคอมโพสิตเมมเบรนกับซิงค์ออกไซด์ขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร (nano-ZnO) จากนั้นวิเคราะห์สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางความร้อน ส่วนสมบัติการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ถูกทดสอบโดยใช้จุลินทรีย์สองชนิดคือ S. aureus และ E.coli พบว่า CHI/PHEMA IPNs ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ แต่ nano-ZnO IPN คอมโพสิตแสดงสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิด และประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณ nano-ZnO ในคอมโพสิต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1272
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น