กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11855
ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการคลองสำโรงจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Sustinble mngement of Khlong Smrong, Songkhl province,Thilnd,using geoinformtion technology
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพรรณ กาญจนสุธรรม
แก้ว นวลฉวี
สมภพ อินทสุวรรณ
พลอยรำไพ แก้วแสงอ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Science and Technology
ทางน้ำไหล
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
คลอง
คลองสำโรง -- ไทย -- สงขลา
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บทคัดย่อ: 
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11855
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
54810060.pdf65.85 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น