กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11717
ชื่อเรื่อง: พันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของปลาวงศ์อมไข่ (Family apogonidae) 4 ชนิด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Cytogenetics nd moleculr cytogenetics of 4 spicies of crdinlfishes (fmily pogonide
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Wnnp Ksirok
จันทรา อินทนนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อลงกลด แทนออมทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
กฤษณ์ ปิ่นทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
วรรณภา กสิฤกษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์.
คำสำคัญ: ปลา -- พันธุศาสตร์โมเลกุล
ปลา -- พันธุศาสตร์
Science and Technology
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ปลาอมไข่
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11717
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
54810253.pdf17.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น