กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1108
ชื่อเรื่อง: การวิจัยวัตถุมีพิษตกค้างจากผลิตภัณฑ์ประมงในเขตจังหวัดชลบุรีและระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of pesticide residues in fisheries products in Chonburi and Rayoung
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นันทนา ตันวัฒนกุล
อัมพา มานพ
พรรณี เพชรยศ
ถนอมสิน ดิสถาพร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: มลพิษ
สารพิษ
วันที่เผยแพร่: 2524
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณวัตถุมีพิษตกค้างพวกคลอริเนตเตดไฮโดรคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ประมงที่จำหน่ายในท้องตลาด จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ตลาดที่ใช้เป็นตัวอย่างคือ ตลาดอำเภอเมือง ตลาดอำเภอศรีราชา ตลาดอำเภอบางละมุง ตลาดอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและตลาดอำเภอเมืองจังหวัดระยอง ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ประมงจากตลาดดังกล่าว 3 ครั้ง นำมาวิเคราะห์ทางเคมีและใช้เครื่องแกสโครมาโตกราฟิ ตรวจหาปริมาณวัตถุมีพิษตกค้าง นำค่าที่ได้มาเฉลี่ยเพื่อหาการกระจายของวัตถุมีพิษตกค้าง ผลการวิจัย พบวัตถุมีพิษตกค้างพวก ดี.ดี.ที ดี.ดี.อี ที.ดี.อี ออลดริน ลินเดิน เฮตาคลอ เฮปตาคลออิปอกไซด์ ดีลดริน และแอลฟาบีเอชซี ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประมงทุกชนิด.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1108
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น