กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1108
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorนันทนา ตันวัฒนกุลth
dc.contributor.authorอัมพา มานพth
dc.contributor.authorพรรณี เพชรยศth
dc.contributor.authorถนอมสิน ดิสถาพรth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:01:17Z
dc.date.available2019-03-25T09:01:17Z
dc.date.issued2524
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1108
dc.description.abstractการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณวัตถุมีพิษตกค้างพวกคลอริเนตเตดไฮโดรคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ประมงที่จำหน่ายในท้องตลาด จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ตลาดที่ใช้เป็นตัวอย่างคือ ตลาดอำเภอเมือง ตลาดอำเภอศรีราชา ตลาดอำเภอบางละมุง ตลาดอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและตลาดอำเภอเมืองจังหวัดระยอง ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ประมงจากตลาดดังกล่าว 3 ครั้ง นำมาวิเคราะห์ทางเคมีและใช้เครื่องแกสโครมาโตกราฟิ ตรวจหาปริมาณวัตถุมีพิษตกค้าง นำค่าที่ได้มาเฉลี่ยเพื่อหาการกระจายของวัตถุมีพิษตกค้าง ผลการวิจัย พบวัตถุมีพิษตกค้างพวก ดี.ดี.ที ดี.ดี.อี ที.ดี.อี ออลดริน ลินเดิน เฮตาคลอ เฮปตาคลออิปอกไซด์ ดีลดริน และแอลฟาบีเอชซี ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประมงทุกชนิด.th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectมลพิษth_TH
dc.subjectสารพิษth_TH
dc.titleการวิจัยวัตถุมีพิษตกค้างจากผลิตภัณฑ์ประมงในเขตจังหวัดชลบุรีและระยองth_TH
dc.title.alternativeA study of pesticide residues in fisheries products in Chonburi and Rayoungth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2524
dc.description.abstractalternativeThe aim of this study is to find the amount of Chlorinated hydrocarbons pesticides in fisheries products from five markets in Chonburi and Rayong. The samples were taken three times and analyzed by a chemical process. The quantities of pesticide residues were found by Gas Chromatography. the results show that there are ten kinds of Chlorinated hydrocarbons pesticides : Dieldrin found in all products, DDT, DDE, TDE, Aldrin, Lindane, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Endrin and -BHC in the fisheries products.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น