กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1066
ชื่อเรื่อง: แนวโน้มการตั้งประชากรของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่หลุดลอดบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Likelihood of population establishment of escaped Litopenaeus vannamei in eastern coast of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณา ภาณุตระกูล
วันศุกร์ เสนานาญ
ปภาศิริ บาร์เนท
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้งขาว - - การเลี้ยง
กุ้งขาวแวนนาไม - - โรค
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากผลการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่ากุ้งขาวแวนาไมซึ่งเป็นกุ้งต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาเพื่อการเพาะเลี้ยงในประเทศไทย และเป็นที่นิยมเพาะเลี้ยงโดยเกษตรกรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ได้หลุดลอดลงสู่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย และมีจำนวนมากพอที่จะตรวจพบการปรากฏของกุ้งขาวแวนาไมร่วมกับประชากรกุ้งที่ถูกจับโดยเครื่องมือประมงอวยลอยกุ้ง อวนรุนและอวนลาก โดยมีจำนวนตัวที่พบทั้งหมด 4,040 ตัว เป็นการพบจากเครื่องมือประมงอวนรุนถึง 3,863 ตัว อวนลาก 63 ตัว และอวนลอย 114 ตัว การปรากฏของกุ้งขาวแวนาไมพบสูงสุดและสม่ำเสมอที่สุดในเครื่องมือประมงอวนรุน แต่พบว่าร้อยละโดยเฉลี่ยของน้ำหนักของกุ้งขาวแวนาไมต่อน้ำหนักของกุ้งทะเลพื้นเมืองทั้งหมดในเครื่องมือประมงอวนลอยมีค่าสูงสุด ดังนั้นน่าจะเป็นที่คาดการณ์ได้ว่ากุ้งขาวแวนาไมที่หลุดลอดลงสู่ชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่จะดำรงชีพอยู่ในพื้นที่ 5 กิโลเมตรจากชายฝั่งทะเล ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงความเค็มอาจจะมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย ซึ่งควรจะมีการศึกษาต่อเนื่องต่อไป กุ้งขาวแวนาไมที่พบมีขนาดในระยะตัวโตเต็มวัยและมีพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์ทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ในระยะที่พร้อมจะผสมพันธุ์ได้ ซึ่งบ่งชี้ว่ากุ้งขาวแวนาไมที่หลุดลอดออกมาจากบ่อเพาะเลี้ยงลงสู่ชายฝั่งทะเลมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการสืบพันธุ์ในธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้โอกาสที่กุ้งขาวแวนาไมจะตั้งประชากรขึ้นในธรรมชาติสำเร็จมีความเป็นไปได้สูง พบการติดเชื้อ TSV, WSSV, และ YHV ในกุ้งพื้นเมืองและกุ้งขาวแวนาไมที่จับจากชายฝั่งทะเลรวม 7 ชนิด โดยอัตราการติดเชื้อ WSSV และ YHV สูงกว่า TSV ผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่า ประชากรกุ้งพื้นเมืองและกุ้งขาวแวนาไมที่หลุดลอยออกมาอยู่อาศัยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย อาจจะได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อนี้ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1066
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น