กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10281
ชื่อเรื่อง: การสร้างตราสัญลักษณ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพ บ้านเขาใหญ่ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Branding and packaging design to enhance herbal products of Community Enterprise Group, Ban Khao Yai, Pluang Thong t, Bo Thong District, Chonburi Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ซอ, มิยอง
คำสำคัญ: บรรจุภัณฑ์ - - การออกแบบ
โลโก้ (สัญลักษณ์) - - การออกแบบ
โลโก้ (สัญลักษณ์)
วันที่เผยแพร่: 2565
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างตราสัญลักษณ์ สำหรับ ชุมชนบ้าน เขาใหญ่ 2. เพื่อบูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตะไคร้ ข่า และขมิ้น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 3. เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพร ตะไคร้ ข่า และขมิ้น และ 4. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ สู่ ชุมชนบ้านเขาใหญ่ วิธีการดำเนินงานวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างสัญลักษณ์ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และขั้นตอนที่ 3 การถ่ายทอดองค์ ความรู้สู่ชุมชน ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การวิจัยพบว่า 1. อัตลักษณ์ที่นำมาใช้ในการออกแบบครั้ง นี้คือ ช้าง และภูเขา 2. ด้านผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตร อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และวิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพ บ้านเขาใหญ่ คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรชา ตะไคร้ ชาข่า และสบู่ก้อนสมุนไพรตะไคร้ ข่า ขมิ้น 3. ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จำนวน 2 แบบ คือ บรรจุภัณฑ์สมุนไพรชาตะไคร้ ชาข่า ขนาดบรรจุ 20 ซอง และบรรจุภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพรตะไคร้ ข่า ขมิ้น ขนาดบรรจุ 1 ก้อน และ 4. ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพ บ้านเขา ใหญ่ คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาแปรรูปสมุนไพรชาตะไคร้ ชาข่า และการผลิตสบู่ก้อน สมุนไพรตะไคร้ ข่า ขมิ้น "
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10281
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2567_068.pdf7.46 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น