กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10281
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorซอ, มิยอง-
dc.date.accessioned2023-10-30T06:54:02Z-
dc.date.available2023-10-30T06:54:02Z-
dc.date.issued2565-
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10281-
dc.description.abstractการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างตราสัญลักษณ์ สำหรับ ชุมชนบ้าน เขาใหญ่ 2. เพื่อบูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตะไคร้ ข่า และขมิ้น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 3. เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพร ตะไคร้ ข่า และขมิ้น และ 4. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ สู่ ชุมชนบ้านเขาใหญ่ วิธีการดำเนินงานวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างสัญลักษณ์ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และขั้นตอนที่ 3 การถ่ายทอดองค์ ความรู้สู่ชุมชน ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การวิจัยพบว่า 1. อัตลักษณ์ที่นำมาใช้ในการออกแบบครั้ง นี้คือ ช้าง และภูเขา 2. ด้านผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตร อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และวิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพ บ้านเขาใหญ่ คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรชา ตะไคร้ ชาข่า และสบู่ก้อนสมุนไพรตะไคร้ ข่า ขมิ้น 3. ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จำนวน 2 แบบ คือ บรรจุภัณฑ์สมุนไพรชาตะไคร้ ชาข่า ขนาดบรรจุ 20 ซอง และบรรจุภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพรตะไคร้ ข่า ขมิ้น ขนาดบรรจุ 1 ก้อน และ 4. ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพ บ้านเขา ใหญ่ คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาแปรรูปสมุนไพรชาตะไคร้ ชาข่า และการผลิตสบู่ก้อน สมุนไพรตะไคร้ ข่า ขมิ้น "th_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับการสนันสนุนทุนวิจัยจากการเงินงบประมาณทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectบรรจุภัณฑ์ - - การออกแบบth_TH
dc.subjectโลโก้ (สัญลักษณ์) - - การออกแบบth_TH
dc.subjectโลโก้ (สัญลักษณ์)th_TH
dc.titleการสร้างตราสัญลักษณ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพ บ้านเขาใหญ่ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.title.alternativeBranding and packaging design to enhance herbal products of Community Enterprise Group, Ban Khao Yai, Pluang Thong t, Bo Thong District, Chonburi Provinceth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2565th_TH
dc.description.abstractalternativeThis research has the following objectives: 1. To create a logo for the Ban Khao Yai community 2. To integrate the development of lemongrass, galangal and turmeric herbal products with government agencies 3. To design herbal packaging for lemongrass, galangal and turmeric and 4. Finally, to transfer technology and knowledge to the Ban Khao Yai community. Therefore, the research method is divided into 3 steps: Step 1, symbol creation, Step 2, product development and packaging design, and step 3: knowledge transfer to the community. The according results of the research objectives revealed that 1. The identities used in this design were elephants and mountains. Bo Thong District Agriculture Office Chon Buri Province and Ban Khao Yai Community Rights Livelihood Enterprise are herbal products of lemongrass tea, galangal tea, and herbal soap of lemongrass, galangal, and turmeric. 3. 2 types of packaging design herbal tea packaging, lemongrass tea, galangal tea, containing 20 tea bags, and herbal soap packaging, lemongrass, galangal, turmeric, containing 1 bar, and 4. Knowledge transfer to Ban Khao Community Enterprise The main thing is the practical training. Development of herbal processing of lemongrass tea, galangal tea and production of lemongrass, galangal and turmeric herbal soapsth_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2567_068.pdf7.46 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น