กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10145
ชื่อเรื่อง: ผลการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กวัยอนุบาล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of english lnguge experience mngement bsed on whole lnguge pproch with code-switching technique to enhnce listening nd speking bilities of preschoolers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิรประภา พฤทธิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อรณภัทร์ มากทรัพย์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย.
คำสำคัญ: ภาษาอังกฤษ -- การสอน
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10145
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
62920356.pdf5.13 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น