กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10088
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Helth cre behvior nd perceived brnd equity ffecting the consumers purchse decision behviors of helthy bubble milk te in bngkok
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนภณ นิธิเชาวกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ปัทมาวรรณ ลิ้มพลอยพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
คำสำคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมผู้บริโภค
มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
เครื่องดื่ม -- การตลาด
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (บธม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10088
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61920012.pdf2.86 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น