กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10088
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorธนภณ นิธิเชาวกุล
dc.contributor.advisorศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ
dc.contributor.authorปัทมาวรรณ ลิ้มพลอยพิพัฒน์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
dc.date.accessioned2023-09-18T07:51:17Z
dc.date.available2023-09-18T07:51:17Z
dc.date.issued2564
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10088
dc.descriptionงานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
dc.description.abstractการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการรับรู้คุณค่าตราสินค้ากับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อสร้างสมการทำนายพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่รู้จักและเคยดื่มชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในภาพรวมในระดับปานกลางและเมื่อแยกในรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ การตรวจสุขภาพ การพักผ่อน ระดับปานกลาง คือ การบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ส่วนการรับรู้คุณค่าตราสินค้ากลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้การตระหนักรู้ในตราสินค้าและความภักดีในตราสินค้า ในระดับมาก ส่วนการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มีการรับรู้ในระดับปานกลางผลการทดสอบ สมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านการออกกำลังกายและการตรวจสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการรับรู้คุณค่าในตราสินค้าด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ด้านความภักดีในตราสินค้าและด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู้คุณค่าในตราสินค้าสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อ สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
dc.language.isoth
dc.publisherคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectพฤติกรรมสุขภาพ
dc.subjectพฤติกรรมผู้บริโภค
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
dc.subjectเครื่องดื่ม -- การตลาด
dc.titleพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
dc.title.alternativeHelth cre behvior nd perceived brnd equity ffecting the consumers purchse decision behviors of helthy bubble milk te in bngkok
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeThe objectives of this study were: (1) to study the health management level and the perceived brand equity level of healthy bubble milk tea’s consumers (2) to study the relationship between health care behavior factors and the perception of brand equity with factors affecting consumers’ buying decision behavior of healthy bubble milk tea in Bangkok; and (3) to create a predicted equation of consumer’s buying decision behavior of healthy bubble milk tea in Bangkok. The population is the consumer living in Bangkok. It was a quantitative research. The research instrument was online questionnaire. The samples of this study were 400 consumers who knew or drank healthy bubble milk tea and lived in Bangkok. The samples were selected by purposive sampling technique. Data were analyzed using descriptive statistics, and using Pearson’s product moment correlation and multiple regression analysis to test the research hypothesis. The research results indicated that the samples had the opinions about overall health care behavior in a moderate level. Considering in each aspect of health care behavior, the study revealed that the samples’ opinions about the health checking and about the rest were in a high level, and about the food consumption and the exercise were in a moderate level. Regarding the perceived brand equity, the results were showed that the samples had the high perceptions of perceived quality, brand awareness, and brand loyalty, and had the moderate perception level of brand association. The result of the hypothesis testing showed that the exercise, and the health checking had a correlation with the buying decision behavior of healthy milk tea among consumers in Bangkok at the 0.01 significance level. Besides, the perceived brand equity in terms of brand awareness, perceived quality, brand loyalty, and brand association also had a correlation with buying decision behavior of the healthy milk tea among consumers in Bangkok at the 0.01 significance level. Besides, health care behavior and perceived brand equity were able to predict the consumer’s buying decision behavior of healthy milk tea in Bangkok at the 0.05 significance level
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
dc.degree.nameบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61920012.pdf2.86 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น