กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1001
ชื่อเรื่อง: ผลของการเสริมเกลือแร่ในอาหารและการเปลี่ยนแปลงสารเคมีของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงระบบพัฒนา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of minerals supplementation in diet to physiochemical changes in the in the intensive pond-reared penaeus monodon
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญรัตน์ ประทุมชาติ
บัลลังก์ เนื่องแสง
ถนอมศักดิ์ บุญภักดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้งกุลาดำ - - การเลี้ยง
กุ้งกุลาดำ - - วิจัย
กุ้งกุลาดำ - - อาหาร
กุ้งกุลาดำ
อาหารเสริม
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาอิทพลของความเค็มน้ำ 4 ระดับ (0.5, 10, 20 และ 30 ส่วนในพัน) และเสริมเกลือแร่ 0%, 1%, และ 3% ในอาหาร ต่อการเจริญเติบโต ระยะเวลาลอกคราบ การอดตาย และคุณลักษณะของเปลือกกุ้งกุลาดำ (ความแข็งแรง ความขรุขระ สี และความวาว) และการเปลี่ยนแปลงของ ออสโมลาลิตี้ แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม คลอรีน โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส แมงกานีส ทองแดง และกำมะถัน โปรตีนคาร์โบไฮเดรต และไกลโคสอะมิโนไกลแคนในพลาสมาและเปลือกของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) วัยรุ่นที่เลี้ยงในบ่อซิเมนต์ และทำการเลี้ยงกุ้งด้วยการเสริมและการไม่เสริมเกลือแร่ในอาหารในบ่ดินแบบพัฒนาความเค็มนำต่ำ จากการทดลองพบว่าการเสริมเกลือแร่ในอาหารกุ้งส่งผลให้มีค่าออสโมลาลิตี้ ระดับความเข้มข้นของโซเดียม คลอรีน โปแตสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส แมงกานีส ทองแดง กำมะถัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไกลโคสอะมิโนไกลแคนมากขึ้น (p<0.05) ทั้งในเลือด และแร่ธาตุในเปลือกกุ้งกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อซิเมนต์และบ่อดิน โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีปัจจัยจำกัดมาจากความเค็มน้ำ รวมทั้งการเสริมเกลือแร่ในระดับความเค็มต่างๆ ยังมีผลต่อการเจริญเติบโต ระยะเวลาลอกคราบ ความแข็งแรงเปลือก ความขรุขระของเปลือกกุ้งกุลาดำอีกด้วย (p<0.05) ขณที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสีและความแวววาวของเปลือกกุ้ง (p>0.05) จากการทดลองชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการเสริมเกลือแร่ถึงระดับ 3% สำหรับการเลี้ยงกุ้งในน้ำความเค็มต่ำกว่า 10 ppt และลดระดับเกลือแร่ลงได้หาระดับความเค็มน้ำที่ใช้สูงเพิ่มขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1001
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
viewobj (6)2.38 MBUnknownดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น