การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โรงพยาบาล - - การบริหารงานบุคคล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548ประสบการณ์การเสริมสร้างพลังอำนาจของหัวหน้าหอผู้ป่วย : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งรัชนี สรรเสริญ; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; นวชล จงเปรมกิจไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคกลางจุฬาลักษณ์ บารมี; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; บุญเรือน ภาณุทัต
2547พลังอำนาจของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออกมารยาท วัชราเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2536รูปแบบการบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา.วนิดา สกุลรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์