การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โรคเอดส์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวีระวีวรรณ ภูธนะกูล; วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545การศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารโรคเอดส์ของประชาชน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีมานะชาติ ไพรอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2539ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการดูแล ผู้ป่วยโรคเอดส์ ของพยาบาลวิชาชีพภาคตะวันออกของประเทศไทยเรณา พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2537ปัจจัยที่มีผลต่อการปฎิบัติตามหลักการป้องกัน การติดเชื้อเอดส์ของพยาบาล ในโรงพยาบาลแม่และเด็กรัชนี สรรเสริญ; นฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์พวงทอง อินใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2561ผลของการใช้โภชนบำบัดทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกในผู้ติดเชื้อเอชไอวีอลงกต สิงห์โต; อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล; นริศรา เรืองศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2538รูปแบบการพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545รูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ ในจังหวัดชลบุรีสมสมัย รัตนกรีฑากุล; ศิริพร ทูลศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2537รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; วนิดา โอฬารกิจอนันต์; จันทรวรรณ แสงแข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2541เปรียบเทียบสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอด ระหว่างมารดาที่ติดเชื้อ HIV และมารดาที่ไม่ติดเชื้อ HIV ที่มีบุตรคนแรกสุพิศ สุวรรณประทีป; นุจรี เนตรทิพย์; หัทยา เจริญรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคเอดส์บัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2540โครงการครอบครัวร่วมใจต้านเอดส์อาภรณ์ รัตนวิจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์