การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 3รัชนี สรรเสริญ; อารีรัตน์ ขำอยู่; อรุณี เผื่อนด้วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549อิทธิพลของลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษาคุณัตว์ พิธพรชชัยกุล; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สิริพร ยศธนวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์