กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2910
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors influencing competency of professional nurses in primary health care units under the Jurisdiction of Public Health Inspection Zone 3
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชนี สรรเสริญ
อารีรัตน์ ขำอยู่
อรุณี เผื่อนด้วง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: พยาบาล
สภาพแวดล้อมการทำงาน
สมรรถภาพในการทำงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2910
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p37-53.pdf757.93 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น