การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง แรงงานสัมพันธ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การจัดตั้งสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ภาคตะวันออก : กรณีศึกษาสหภาพแรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)สมศรี ศิริไหวประพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธรรมศักดิ์ อภิบาลวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2557การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ที่มีต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งวรรณี เดียวอิศเรศ; ชะเอม มีเชาวน์
2552การศึกษาเรื่องดัชนีวัดผลงานหลักที่เหมาะสมของงานบริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์การโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)-; ศักดิ์ดา หวานแก้ว,2510; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2548การศึกษาแนวทางสู่การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยบูรพาบรรหาร ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บรรหาร ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ โสภณพินิจ, และอื่นๆ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มาตรการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดรชฎ จันทร์น้อย; เวทิตา นิลหลวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2557ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ของพนักงาน กรณีศึกษา : พนักงานบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัดรัตนา ศิริพานิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อมริศร์ อวยสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.