การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง แรงงาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การนำนโยบายไปปฏิบัติ :ศึกษากรณีการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านสุพจน์ บุญวิเศษ; เจษฎา มีบุญลือ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2556ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน (2015)เกรียงศักดิ์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพความเป็นอยู่กับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; จุฑารัตน์ เทพพรบริสุทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรภาคอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; กฤษณา กิมเล่งจิว; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555ผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมายต่อนโยบายการจ้างแรงงานของสหภาพยุโรป: ความท้าทายจากการขยายสมาชิกภาพภัทรมน สาตรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2556ผลของเงินส่งกลับของแรงงานต่อรายจ่ายครัวเรือนในประเทศไทยศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2545ยุทธศาสตร์การสะสมทุนด้วยการควบคุมแรงงานในประเทศไทย พ.ศ. 2500-2516วิษณุ บุญมารัตน์; รัตพงษ์ สอนสุภาพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว