การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง แพลงก์ตอน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การศึกษาโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในแมน้ำบางปะกงปี พ.ศ. 2553.วิชญา กันบัว; อริศรา ชาวนา; ปนัดดา สินสมุทรโสภณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ความผันแปรตามฤดูกาลและลักษณะทางพันธุกรรมของประชาคมแพลงก์ตอน บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของอ่าวไทย เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ต่อชุมชมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขวัญเรือน ศรีนุ้ย; สุพัฒนา ตะเหลบ; วันศุกร์ เสนานาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2562ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอนบริเวณประมงพื้นบ้านบ้านตากวน – อ่าวประดู่: กรณีศึกษานิเวศน์ชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; ชลี ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2559ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927)ศิริวรรณ ชูศรี; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง, และอื่นๆ
2558ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927)ศิริวรรณ ชูศรี; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2563โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอน บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; วิชญา กันบัว; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วรกานต์ เสถียรวงศ์นุษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอน บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิชญา กันบัว; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์, และอื่นๆ
2561โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในหนองหารจังหวัดสกลนครวิชญา กันบัว; ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; นิศาชล ฤาแก้วมา; วิสิทธิ์ฎา อึ้งเจริญสุกาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในอ่างเก็บน้ำบางพระ จ. ชลบุรีวิชญา กันบัว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในแม่น้ำบางปะกง ปี พ.ศ. 2559-2560วิชญา กันบัว; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ภัทราวุูธ ไทยพิชิตบูรพา; วีระวรรณ จาดพันธุ์อินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์