การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำขุมเหมืองเก่าในจังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศถนอมศักดิ์ บุญภักดี; พลอยสิรินทร์ แสงมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำ เมืองและการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภัทราพร สร้อยทอง; กรรณิการ์ จันทร์ชิดฟ้า; สุชาติ ชายหาด; นราธิป เพ่งพิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2562“มโนรมย์” การปรับภูมิทัศน์สำหรับเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ณรงค์ พลีรักษ์; ปริญญา นาคปฐม; เยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยนานาชาติ
2562โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน การตัดสินใจเชิงพื้นที่สำหรับวิเคราะห์พื้นที่ต้องการน้ำในพื้นที่ชนบทของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกรรณิการ์ วรรณทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์